top of page

Algemene voorwaarden

Ondervermelde verkoopsvoorwaarden zijn standaard van toepassing op alle overeenkomsten van LDDR behoudens schriftelijke aanpassingen. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden door de koper vastgelegd en zijn verondersteld gekend te zijn bij de koper.

 

1.

De verkoopsprijzen kunnen ten allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk bericht van de verkoper. Deze prijsveranderingen zijn echter nooit van toepassing op reeds geplaatste bestellingen en getekende contracten.

2.

De verkoper heeft het recht bestellingen te weigeren of voorafbetaling aan de levering te verbinden. Alle prijzen zijn af fabriek (tenzij anders vermeld), exclusief btw en in €.

3.

De verkoper verbindt zich om principieel alle bestellingen te leveren uit voorraad doch kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij occasionele stockbreuken en de daaraangekoppelde levertermijn. Een overschrijding van de afgesproken levertermijn geeft de koper niet het recht om het order te annuleren, de goederen te weigeren bij levering of een schadevergoeding te vragen. De verkoper kan overgaan tot deelleveringen en tot het opmaken van de prorato facturen.

4.

Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden en is enkel rechtsgeldig indien schriftelijk aanvaard door de verkoper. Bij weigering van bestelde goederen wordt er een forfaitaire vergoeding gerekend van 15% van de verkoopswaarde van het initieel order. Alle kosten gekoppeld aan de weigering van de bestelde goederen (transport, stockage, moeilijke verkoopbaarheid wegens nakend einde van de houdbaarheidsdatum) zijn integraal ten laste van de klant. Terugzenden van geweigerde goederen door de koper kan enkel na schriftelijk akkoord van de verkoper.

5.

Behoudens anders overeengekomen zijn alle transport en verzekering van de goederen steeds ten laste van de koper. Dit geldt ook voor francoleveringen.

6.

De koper dient bij levering de bestelling onmiddellijk te controleren. Zichtbare gebreken of onjuiste leveringen dienen onmiddellijk gemeld en genoteerd op de zendnota.

Verborgen gebreken dienen aangetekend gemeld binnen de 8 dagen na levering. De koper dient bij een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken binnen de 30 dagen na vaststelling de nodige stappen te zetten op straffe van verval. In beide gevallen mogen de producten niet geopend zijn.

7.

Promotionele artikelen of actieproducten wegens nakende vervaldag van de houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen of terugbetaald, nooit kan hiervoor een schadevergoeding worden gevraagd door de koper.

8.

De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE76 7380 2487 8195. Betaling netto zonder betalingskorting.

9.

In geval van niet betaling van een factuur op de gestelde vervaldag wordt met vol recht en zonder voorafgaandelijke verwittiging een forfaitair schadebeding van 10% toegepast met een minimum van € 50 en met nalatigheidsintresten van 12% op jaarbasis.

Elke achterstallige betaling geeft de verkoper het recht alle lopende verkopen of bestellingen al dan niet geleverd nietig te verklaren, geleverde of verzonden goederen kunnen worden teruggenomen.

10.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de desbetreffende factuur. Bij verlopen houdbaarheid heeft de verkoper het recht de goederen niet terug te nemen maar de volledige terugbetaling te vorderen.

11.

In geval één van bovenvermelde bepalingen bij wet nietig zijn kan dit geen effect hebben op de rest van de verkoopsvoorwaarden.

12.

De algemene voorwaarden worden zowel in het Nederlands als in het Frans opgemaakt, de Nederlandse tekst heeft altijd voorrang in geval van enige onduidelijkheid.

13.

Alle verkopen en overeenkomsten door LDDR afgesloten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en elke bepaling hieromtrent behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de regionale rechtbank of desgevallend van de vrederechter van het kanton van de maatschappelijke zetel van LDDR.

bottom of page